انتخاب عکس برای هر کالا

انتخاب عکس برای هر کالا

در معرفی کالا می توانید به هر کالا تصویری اختصاص دهید و در صدور فاکتور پس از انتخاب کالا با زدن کلید فوری عکس کالاهای مربوطه را رویت نمایید .این امکان (کیت) قابل افزودن به نسخه های نرم افزار هلو که فاقد آن است می باشد.