ثبت نام
نرم افزارهای مشاغل
آرایشگاه رستوران نرم افزار عینک
آرایشگاه  جامع
شامل کليه امکانات نسخه جامع هلو به انضمام امکانات ويژه مورد نياز آرایشگاه ها
قيمت:  8,570,000ريال 
خريد
مشخصات کامل محصول ...
آرایشگاه ساده
تعريف پرسنل آرايشگاه، تعريف كارهاي خدماتي آرايشگاه و اختصاص هريك به پرسنل آرايشگاه، تعریف اشخاص و حساب های بانکی، نوبت دهی، اختصاص درصد پورسانت  متفاوت به هريك از كار هاي خدماتي، اعمال درصد پو...
قيمت:  3,670,000ريال 
خريد
مشخصات کامل محصول ...
آرایشگاه متوسط
اين نسخه شامل كليه امكانات نسخه ساده آرایشگاه به همراه امکاناتی از قبیل: تعریف سطح دسترسي براي كاربران، ثبت سند حسابداري غيراتوماتيك (بصورت دستي)، نمايش معين اشخاص به همراه ريز كالاها و چك ها، تراز...
قيمت:  4,870,000ريال 
خريد
مشخصات کامل محصول ...
آرایشگاه پیشرفته
اين نسخه شامل كليه امكانات نسخه متوسط  آرایشگاه به همراه امکاناتی از قبیل: دسته بندي مشتريها، خروجي باپسوندهاي مختلف، پرداخت به و دريافت از، پرينت چكها, محاسبه راس چكها به دو صورت ريالي و زما...
قيمت:  6,570,000ريال 
خريد
مشخصات کامل محصول ...
رستوران ساده
تعريف اشخاص، تعريف حساب هاي بانكي، چكهاي دريافتي و پرداختي، ثبت چک های دریافتی و پرداختی، اعلام اتوماتيك سر رسيد چكها،  صدور فاکتور VAT و گزارشات فصلی جهت ارائه به وزارت دارایی، اتصال به فیش پ...
قيمت:  4,170,000ريال 
خريد
مشخصات کامل محصول ...
رستوران متوسط
شامل کليه امکانات نسخه ساده رستوران به انضمام سطح دسترسي کاربران ،چند انباره، نمايش ريز کالاها و چکها در صورت حساب اشخاص،مغايرت بانکي و طرف حساب، ثبت پيک هاي موتوري در زير فاکتور، تسويه فاکتور به ف...
قيمت:  5,970,000ريال 
خريد
مشخصات کامل محصول ...
رستوران پیشرفته
شامل کليه امکانات نسخه متوسط به انضمام، کاردکس ريالي و تعدادي، عملکرد دوره اي انبار، گزارشات نموداري، مغايرت از کليه سرفصل ها، تراز آزمايش 6و8ستوني، تعريف فرمول توليدو کسر مواد اوليه به صورت اتومات...
قيمت:  7,770,000ريال 
خريد
مشخصات کامل محصول ...
عینک جامع
شامل کليه امکانات نسخه جامع هلو به انضمام امکانات ويژه مورد نياز عینک
قيمت:  8,570,000ريال 
خريد
مشخصات کامل محصول ...
عینک ساده
تعريف اشخاص، تعريف حساب هاي بانكي، چكهاي دريافتي و پرداختي، امکان صدور قبض، تعیین تاریخ معاینه و  تحویل عینک، تعیین مشخصات فنی، تعداد و مبلغ عدسی  به صورت جداگانه جهت چشم راست و چشم چپ ، ...
قيمت:  3,270,000ريال 
خريد
مشخصات کامل محصول ...
عینک متوسط
اين نسخه شامل كليه امكانات نسخه ساده عینک  به همراه امکاناتی از قبیل: تعریف سطح دسترسي براي كاربران، ثبت سند حسابداري غيراتوماتيك (بصورت دستي)، نمايش معين اشخاص به همراه ريز كالاها و چك ها، تر...
قيمت:  4,870,000ريال 
خريد
مشخصات کامل محصول ...
عینک پیشرفته
اين نسخه شامل كليه امكانات نسخه متوسط  به همراه امکاناتی از قبیل: دسته بندي مشتريها، خروجي باپسوندهاي مختلف، پرداخت به و دريافت از، پرينت چكها, محاسبه راس چكها به دو صورت  ريالي و زماني،‌...
قيمت:  6,570,000ريال 
خريد
مشخصات کامل محصول ...
پیغام موفقیت
محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.