ثبت نام
کیت های نرم افزار هلو
ثبت گزارش و سابقه همکاران
توسط این امکان می توان هنگام صدور فاکتور پس از انتخاب هر کالا و زدن کلید فور ی سابقه فروش و یا خرید آن کالا به شخص انتخاب شده در فاکتور و یا کلیه اشخاص را رویت نمود  این امکان (کیت) قابل افز...
قيمت:  670,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
جاپ بارکد
همانطور که از نام این کیت پیداست شما می توانید از بارکد هر کالا با توجه به کد تعریف شده پرینت تهیه نمایید . (بر اساس کد کالا و یا سریال جهت فروشگاه های موبایل)
این امکان (کیت) قابل افزودن به ن...
قيمت:  770,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
حداکثر مبلغ و تعداد کل چکهای صادره در یک ماه
شما می توانید توسط این کیت سقف مبلغ هر چک و چکهای یک ماه را وارد نمایید و در صورت پرداخت چکی بیش از مبالغ فوق نرم افزار به شما هشدار می دهد. و در صورت تایید اخطار عملیات صورت می پذیرد.
قيمت:  670,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
حواله بین انبارها
با تعریف انبارها در گروه اصلی می توانید حواله بین انبار صادر و موجودی هر انبار و فروش را مجزا تهیه گزارش نمایید. این امکان (کیت) قابل افزودن به نسخه هایی از نرم افزار هلو که فاقد آن است می باشد.
قيمت:  670,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
خروجی Excel . HTML . Text
با استفاده از این امکان می توان از کلیه گزارشات ستونی نرم افزار فایل خروجی با پسوند های فوق تهیه نموده و از خروجی Excel جهت تهیه نمودارهای مورد نظر و از خروجی HTML جهت تهیه صفحات وب و یا Email به ا...
قيمت:  670,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
خلاصه سند
 
قيمت:  670,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
خلاصه فاکتور
توسط این امکان شما می توانید فاکتور های مابین 2 تاریخ را براساس نام کالاهای مشابه بصورت ادغام شده و یا بدون ادغام با درج تاریخی هر کالا به شکل نمونه فاکتور پرینت تهییه نمایید  این امکان (کیت...
قيمت:  670,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
راس فاکتور
توسط این امکان شما می توانید به 2 روش اتوماتیک و غیر اتوماتیک راس تاریخی فاکتورهای صادره را محاسبه نمایید

این امکان (کیت) قابل افزودن به نسخه های نرم افزار هلو که فاقد آن است می باشد.
قيمت:  670,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
راس چک
توسط این امکان شما می توانید راس تاریخی چکهای دریافتی و یا پرداختی را به 2 روش اتوماتیک و غیر اتوماتیک محاسبه نمایید

این امکان (کیت) قابل افزودن به نسخه های نرم افزار هلو که فاقد آن است م...
قيمت:  670,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
سطح دسترسی کاربران
توسط این امکان می توان برای هر کاربری محدوده دسترسی تعریف نمود.  این امکان (کیت) قابل افزودن به نسخه هایی از نرم افزار هلو که فاقد آن است می باشد.
قيمت:  670,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
سود ترازنامه بر اساس قیمت دلخواه
در صورتی که شما بخواهید سود خود را بنا به ارزش روز کالاهای موجود مشاهده نمایید می توانید توسط این کیت قیمت روز کالاها را وارد و سود مربوطه را مشاهده نمایید  این امکان (کیت) قابل افزودن به نس...
قيمت:  670,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
شماره دوم فاکتور
توسط این امکان شما می توانید علاوه بر شماره اصلی فاکتور که دارای شمارنده اتوماتیک است شماره ای دیگر نیز وارد نمایید.
این امکان (کیت) قابل افزودن به نسخه های نرم افزار هلو که فاقد آن است می باشد.
قيمت:  670,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
شماره سریال
این امکان برای مشاغلی همچون فروش قطعات کامپیوتر ، گوشی موبایل ، و... مناسب می باشد که در صدور فاکتور می توانید شماره سریال کالا را وارد و در گزارش فاکتور خرید و فروش هر شماره سریال را بررسی و مشاهد...
قيمت:  670,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
طراحی فاکتور
 
قيمت:  670,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
عدم نمایش معین یک منطقه خاص
این امکان به شما اجازه می دهد تا بعد از منطقه بندی مشتریان بتوانید یک منطقه خاص را از سایرین جدا و اجازه رویت معین این گروه را از سایر کاربران بگیرید  این امکان (کیت) قابل افزودن به نسخه های...
قيمت:  670,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
پیغام موفقیت
محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.